سوالات متداول

۶- آیابرای دریافت تسهیلات بانکی بخش کشاورزی به استعلام بانکی نیازی می باشد یاخیر؟
بلی – برای دریافت تمامی تسهیلات بانکی نیاز به استعلام بانکی میباشد.
۷- تسهیلات بانکی از محل مشاغل خانگی شامل چه طرحهایی میباشد؟
به کلیه فعالیتهای باغی،زراعی وصنایع تبدیلی کوچک تعلق میگیرد.
۹- برای دریافت مجوز تاسیس صنایع کشاورزی ابتداباید کدام مجوز را دریافت نمود؟
ابتدابایستی مجوز موافقت اولیه صنایع تبدیلی وغذایی دریافت نمود.
۱۱- آیا زنان روستایی میتوانند از تسهیلات بانکی مشاغل خانگی استفاده نمایند؟
بلی – زنان روستایی بادردست داشتن گواهینامه مهارت قادر به دریافت تسهیلات مشاغل خانگی خواهند بود.
۱۲- برای دریافت مجوز صنایع تبدیلی درمرحله دوم دریافت تسهیلات به کدام سامانه مراجعه نماییم؟
متقاضی بایستی بعداز دریافت موافقت اولیه در سامانه www.iihor.ir ثبت نام نماید.
۱۳- برای دریافت مجوز احداث گلخانه های کوچک مقیاس به کجا مراجعه نماییم؟
برای دریافت مجوز احداث ویادریافت واگذاری بامراجعه به سامانه www.eayyri.maj.ir درخواست خودرا ثبت نمایید.
۱۴- برای دریافت نشریات ترویجی به کجا مراجعه نماییم؟
با مراجعه به سامانه تالار ترویج کلیه نشریات ترویجی قابل دریافت میباشد.
۱۶- از چه طریق میتوان به روند انجام کار خدمات سازمان جهاد کشاورزی دست یافت؟
کلیه خدمات اجرایی سازمان جهاد کشاورزی در سایت سازمان قابل مشاهده است و متقاضی میتواند ازاین طریق باروند اجرایی کار، مدارک موردنیاز، محل مراجعه و ... آشنا گردد.