خبرها


برگزاری کارگاه ارتباط بین فردی

ارتباطات بین فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و مبنای اولیه پیوند انسان با دیگران را تشکیل می‌دهد.

ارتباطات بین فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است و مبنای اولیه پیوند انسان با دیگران را تشکیل می‌دهد. ما به ارتباطات روي مي آوريم تا هویت پیدا کنیم و با دیگران پیوند برقرار کرده و پیوند‌های خود را عمیق‌تر کنیم و در ضمن ، مشکلات خود را رفع و امکانات موجود را پیدا کنیم؛ بدین ترتیب باید گفت که یکی از شاخص‌های مهم زندگی سالم، ارتباطات بین فردی است. بر این اساس اداره آموزش عقیدتی سازمان اولین کارگاه ارتباط بین فردی را در تاریخ 2/4/98 جهت خواهران همکار در محل نمازخانه سازمان برگزار کرد.

در این کارگاه، مباحثی شامل تعریف ارتباط، عناصر ارتباط، سبک های ارتباطی متفاوت و موانع برقراری ارتباط موثر عنوان شد. شایان ذکر است ادامه این مبحث آموزشی در هفته های آینده برگزار خواهد شد.