خبرها


بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی از طرح های شاخص کشاورزی در بستک بازدید کرد

بازديد مهندس باقر زاده رياست محترم سازمان از طرح هاي شاخش در حال اجراي شهرستان بستك و بررسي روند پيشرفت فيزيكي طرح و مسائل و مشكلات مجريان.

بازديد مهندس باقر زاده رياست محترم سازمان از طرح هاي شاخش در حال اجراي شهرستان بستك و بررسي روند پيشرفت فيزيكي طرح و مسائل و مشكلات مجريان.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛باقرزاده همایی از طرح كشتار گاه طيور و طرح پرورش دام مولد ١٣٠٠ راسي روستاي "دهنگ" بستک بازدید کرد.