خبرها


رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از سایت های پرورش میگوی تیاب  بازدید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی،مدیرکل شیلات هرمزگان و معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان از سایت های پرورش میگوی تیاب  بازدید و بررسی مسائل و‌مشکلات سایت انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی،مدیرکل شیلات هرمزگان و معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان از سایت های پرورش میگوی تیاب  بازدید و بررسی مسائل و‌مشکلات سایت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ علی باقرزاده همایی در حاشیه بازدید بیان داشت: هرمزگان در تولید و چرخه میگو از لارو تا بسته بندی و صادرات خود کفا شده است.

وی تصریح کرد: در برنامه های بلند مدت سازمان جهاد کشاورزی ظرفیت های شناسایی شده این صنعت به کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران بهره برداری خواهیم کرد.