خبرها


برگزاری جلسه توجیهی اصول و ضوابط نظارت بر واحدهای شیلاتی و الزام کار با سامانه ارجاع کار

معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان از برگزاری جلسه توجیهی اصول و ضوابط نظارت بر واحدهای شیلاتی و الزام کار با سامانه ارجاع کار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی، علی کریمی صبح امروز در حاشیه جلسه توجیهی اصول و ضوابط نظارت بر واحدهای شیلاتی و الزام کار با سامانه ارجاع کار اظهار کرد : اهمیت اقتصادي و نقش محوري آبزیان درتامین غذاي جامعه موید لزوم هرگونه تلاش براي افزایش کمی و کیفی محصولات شیلاتی در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادي کشور و استان می باشد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژي وعلوم شیلاتی، بکارگیري متخصصین و دانش آموختگان این حوزه در واحدهاي آبزي و واحدهاي تهیه و تامین خوراك آبزیان کاملا" ضروري است.

معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان با بیان اینکه سازماندهی و بکارگیري هدفمند متخصصین و دانش آموختگان در چهارچوب ضوابط فنی حوزه شیلاتی از ملزومات این بخش می باشد، خاطرنشان ساخت: این امید می رود که تحقق افزایش ضریب نفوذ دانش، مهندسی سازي فرایند تولید، نوآوري و خلاقیت در کاهش هزینه و افزایش درآمد، افزایش شاخص بهره وري و راندمان تولید در مزرعه و بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش تلفات میسر گردد.

معاون آموزش و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان نیز گفت: از ابتدای اسفندماه سالجاری اعضای حقیقی و حقوقی ملزم به دارابودن پروانه اشتغال جهت ارجاع کار در سامانه سانکا می باشند.

مریم هاشمی با اشاره به اینکه اين سازمان در راستاي ايجاد ظرفيتهاي توليد در زمينه آبزيان در استان هرمزگان اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ناظرين و مسئولين فني کرده است، خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی جهت افزايش بهره وري و ایجاد اشتغال بوده که موجب توسعه اشاعه دانش به واحدهاي توليدي گرديده است.

سمیرا حبیب پور مدیر صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان نیز در خصوص مسائل و مشکلات ناظرین شیلات نیز مطالبی ایرادکرد.

گفتنی است؛ مهندس قاسمی پور افشارمدرس این دوره در خصوص ضوابط و اصول نظارت هاي واحدهاي شيلاتي به بیان مطالبی پرداخت.

این گزارش می افزاید: ناظرين حوزه شيلات نیز در این جلسه مسائل مشكلات این حوزه  را بیان کردند.